Translate

středa 14. ledna 2015

To The Ayn Rand (Zasláno Ayn Rand)

To The Ayn Rand
(Zasláno Ayn Rand)

What you can say about...
(Co mi můžete říci o tomto...)

Lenny Jackson 
Are you blaming the west? If yes, this is not the right page to post such an article. I see you're also an anarchist and a confused pro-Putin Libertarian. This is clearly the wrong page for you.
(Obviňuješ Západ? Pokud ano, toto není správná stránka k posílání takových článků. Vidím, ty jsi anarchista a proputinovský libertarián. Toto je špatná stránka pro Tebe. )

Bruce Crichton 
Putin is a fascist.
(Putin je fašista.)

Standa Stastys Smutny 
Pro Putin? Im not Pro Putin, Im for Natural Right of every man to his own Life, Liberty and Natural Property. If Ayn Rand is criminal philosopher, I will very glad to end for this page. Yes I have on my facebook profile like-s for pro Putin pages, but...you could not know how is situation in Czech Republic and how much is attacking freedom by Europe Union and now, its new information, czech pro Putin president start with attackig too, he want friedship with Putin. Anarchy with Putins system isnt ,,poslible". But anarchy like free voluntary market have enemy - Putin, Europe Union, but every State. Ayn Rand or you can be for State i dont know, but if you are, its nothing more than State propaganda, and cowardly thought, thought supporting criminality and agression.
So I very glad to end for this page, if this page is page supporting State, ergo criminality.
To topic of Putin: I never have thought to support Putins tyrany, i very think about war, which could be on Europe. And Czech republic know many wars in 20 century, and every winner win for us freedom, but every winner to this freedom started with attacking. And if I see what pro Putin Czech president is doing, i dont think Putins politics is good, not. But EU is not good too and we have in our country very much good teoretics, economs, but one mistake is tolerance Brussels and Pentagons tyrany. I havent problem to moral condemn supporting criminality and tyrany, and if this page is supporting, i very glad end for this page..
(Proputinovský? Nejsem proputinovský. Jsem pro přirozené právo každého člověka na jeho vlastní život, svobodu a přirozené vlastnictví. Pokud Ayn Rand je zločinný filosof, velmi rád skončím pro tuto stránku. Ano, já mám na mém facebookovém profilu like-y pro proputinovské stránky, ale vy nemůžete vědět, jaká je situace v ČR a jak moc je útočeno na svobodu Evropskou Unií a nyní, to je nová informace, český proputinovský president začal s útočením také, chce přátelství s Putinem. Anarchie s Putinovým systémem není ,,možná". Ale anarchie jako svobodný trh má nepřátele - Putina, Evroskou Unii a každý Stát. Ayn Rand nebo vy můžete být pro Stát, já nevím, ale pokud jste, není to nic víc, než Státní propaganda, a zbabělá myšlenka, myšlenka podporování zločinnosti a agrese. 
Takže velmi rád skončí pro tuto stránku, pokud tato stránka podporuje Stát, ergo zločinnost.
K tématu Putin: Nikdy jsem neměl na mysli podporu Putinovi tyranie, velmi přemýšlím o válce, která může být v Evropě. A ČR zná mnoho válek ve 20 století, a každý vítěz vyhrál pro nás svobodu, ale každý vítěz na tuto svobodu začal útočit. A když já vidím co proputinovský český president dělá, nemyslím si, že Putinova politika je dobrá, není. Ale EU není dobrá také, máme v naší zemi mnoho dobrých teoretiků, ekonomů, ale jedna chyba je tolerance tyranie Bruselu a Pentagonu. nemám problém morálně odsoudit podporu zločinnosti a tyranie, a pokud tato stránka podporuje, velmi rád skončím pro tuto stránku.)

Standa Stastys Smutny 
if im blaming the west, yes im blaming the west to stop supporting of natural right of every man to his own Life, Liberty ant Natural Property. Im not blaming west, but every criminals, I condemn every politics and every parasits, which are supporting them ergo supporting tyrany
(Zda-li obvinuji Západ? Ano, já obvinuji Západ ze zastavení podpory přirozeného práva každého člověka na jeho vlastní život, svobodu a přirozený majetek. Neobvinuji Západ, ale všechny zločince, odsuzuji všechny politiky a všechny parazity, kteří je podporují, ergo podporují tyranii.)

Standa Stastys Smutny
Im in theory supporting Say and Mollinari of French economic School and amarican Radical Politic Philosophy like Hero of Libertas, Thoreau..
(V teorii podporuji Say a Mollinari prancouzské eknomické školy a americkou radikální politickou filosofii, jako Hrdinu Svobody, Thoreau.)

ssapas.blogspot.cz


,,A man live  from values he got with own work or free voluntary exchange."

,,The State is instrument of individuals to using against iniciation of violance."

Two thoughts of objectivism.

Philosophic criticism:

The State in general definition is organisation , who have arbitraly ,,right" to taxation  and have ,,right" to ,,punish"  dont paying tax by individuals.

And it is definition, we cant forget.

This definition say, that is criminal organisation.

State is group of people, nothing more. So they cant get values other way, than their own works or free volutary exchanges.

Therefore it is criminal organisation, because of general definition of State.

This organisation initiate agression to rights of people, not ,,punish" dont paying tax by individual.

(,,Člověk žije z hodnot, které získal vlastní prací nebo svobodnou směnou."

,,Stát je nástroj jednotlivců k užití proti iniciaci násilí."

Dvě myšlenky objektivismu.

Filosofická kritika:

Stát v obecné definici je organizace, která má arbitrární ,,právo" zdanovat a má ,,právo tretat" neplaení daní jednotlivci.

To je definice, kterou nesmíme zapomenout.

Tato definice říká, že je zločinnou organizací.

Stát je skupina lidí, nic víc. Takže oni nemohou získat hodnoty jinak, než jejich vlastními pracemi nebo svobodnými směnami.

Proto je to zločinná organizace, kvůli obecné definici Státu.

Tato organizace iniciuje agresi  vůči právům lidí, ,,netrestá" neplacení daní jednotlivcem.)


Henry David Thoreau (1817 - 1860):

,,I didnt pay tax  for six years. I was for this reason ones thrown  into prison for one night. When I was stood and watched there  the solid stone wall, strongly two or three feet, doors of wood and steel strongly one feet and steel lattice  throught which the light was coming I could not than realize stupidity of this institute, who tread me if I was only flesh, blood and bones, which can imprison... They could not get my spirit, so they decides to punish my body. Just like little boys when they can not get to someone on whom to rage then begin to mistreat  his dog."

,,When I did not pay taxes which States required after me for my protection, which I did not want, he himself robbed me. When I advocated freedom, that State has allegedly provided me, he himself imprisoned me."

(,,Neplatil jsem dan šest let. Byl jsem pro tento důvod uvržen do vězení na jednu noc. Když jsem stál a díval jsem se tam na pevné kamenné zdi, silné dvě  nebo tři stopy, dveře  ze dřeva a oceli silné jednu stopu a ocelové mříže skrze které přicházelo světlo, nemohl jsem než uvědomit si hloupost  této instituce, která se mnou zacházela jako bych byl pouze maso, krev a kosti, které lze uvěznit... Nemohli získat mého ducha, tak se rozhodli ztrestat mé tělo. Stejně jako malí kluci když se nemohou k někomu dostat, na koho mají vztek, začnou týrat jeho psa."

,,Když jsem neplatil daně  které Stát vyžadoval  za mou ochranu, kterou jsem nechtěl, sám mě oloupil. Když jsem prosazoval svobodu, kterou mi Stát údajně  poskytoval, sám mě uvěznil.")


From this I must ask these questions:

1. Can a man get values with his own work or free voluntary exchanges? If not, dont only Putin is fascist, but you too.

2. Is the State a group of people? If not, who, if people not, are members this group?

3. Is States violance to people who dont pay tax criminal agression, or legitimate using right to punish criminals?

If it is second, you are fascist like Putin.

4. Are Governments in now on the World  criminals organisations or legitimate ,,elites" with legitimate ,,privileges"? If it is second, you are fascist.

5. Is allright  to condemn States in now or not? Is allright to dont support States  in now or not? If it is second, my answer is the same like last questions.

(Z tohoto se musím zeptat na tyto otázky:

1. Může člověk získat hodnoty jeho vlastní prací nebo svobodnými směnami? Pokud ne, není pouze Putin fašistou, ale vy také.

2. Je Stát skupina lidí? Pokud ne, kdo, když lidi ne, jsou členové této skupiny? 

3. Je násilí Státu vůči lidem kteří neplatí dan zločinná agrese, nebo legitimní užití práva ztestat zločince?

Pokud je to druhé, jste fašista jako Putin.

4. Jsou vlády v současnosti na světě zločinné organisace nebo legitimní ,,elity" s legitimními ,,privilegii"? Pokud je to druhé, jste fašista.

5. Je v pořádku odsoudit Státy v současnosti nebo není? Je v pořádku nepodporovat Státy v současnosti nebo není? Pokud je to druhé, moje odpověd je stejná jako v posledních otázkách.)


If is objectivism objective, then it is valid to every man, not for not privileged not-members of ,,elite".

(Pokud je objektivismus objektivní, potom to je platné pro každého člověka, ne pro neprivilegované nečleny ,,elity".)

Žádné komentáře:

Okomentovat